Nyhed

Årsberetning 2023

Her kan du læse bestyrelsens beretning for 2023.

Sagsbehandling

Vi har igen i år haft mere end 200 sager i høring – især fra kommunen, men også fra borgere, der henvender sig.

Jeg har deltaget i Fredningsnævnets 15-20 besigtigelser i år.

I 2023 forsøgte Lejre Kommune bl.a. på at få affredet et areal på ejendommen vest for Stengårdens Grusgrav – de fik afslag.

I princippet er en fredning for altid og de på den tid værende ejere har modtaget samfundsbetalte erstatninger.

Kommunen forsøger for tiden at få affredet 7 ejendomme ved Lyndby Strand. Der blev afholdt et offentligt møde den 1. november i år.

Ifølge fredningen fra 1947 skal der være udsigt til vandet. Dengang var det sommerhuse, nu er det helårsboliger – de nuværende ejere har klaget. Sagen er endnu ikke afgjort.

Der har været afholdt borgermøde om 2 konkrete planer for solcelleanlæg – et ved Kirke Hyllinge og et ved Trudsholm Gods.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at afstanden til beboelser skal være på 200m og alle fredninger, beskyttelseslinjer til søer, åer, skove og fortidsminder skal respekteres. Der skal etableres hegn og tæt beplantning rundt om, så der vil være mulighed for afgræsning af arealerne med dyrehold – fx får. Solpanelerne vil dog være synlige.

Der var mange kritiske bemærkninger på mødet. Men der var også tilkendegivelser af, hvor vigtigt det er at få nok strøm i fremtiden.

Der skal være i alt 100-150ha med solceller rundt om i kommunen – de 2 første er på ca. 25ha i alt. For solcelleanlæg skal der laves lokalplaner, så der er mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag.

 

Tempelkrog Sø

Tempelkrog Sø blev fredet med tilladelse til jagt i 6 dage. Men der blev fremsendt indsigelser fra lodsejernes side mht. antal jagtdage og størrelsen på erstatninger.

Samtidig indsendte den fredningsansvarlige fra Danmarks Naturfredningsforening og formanden fra Dansk Ornitologisk Forening en indsigelse med ønsket om helt at forbyde jagt, som det var hensigten fra begyndelsen.

Sagen ligger stadig i Klagenævnet, der var på besigtigelse i juni. De lovede, at der ville komme en afgørelse efter sommerferien – så det kan de jo stadig nå.

 

Naturnationalpark Bidstrupskovene

Folketinget vedtog, at der skal være Naturnationalparker i 15 skove ejet af Naturstyrelsen.

Bidstrupskovene er en af dem og den eneste, hvor brugerne er med til at bestemme, hvor hegningen af de ca. 500ha ud af 1000ha skov skal være. Der er etableret en følgegruppe på ca. 30 personer bestående af naboer, de mange forskellige bruger- og interessegrupper samt kommunalt ansatte.

Vi skal også komme med et oplæg til hvilke græssende dyr, der skal vælges til at varetage den naturpleje, som Naturstyrelsen ikke mere skal udføre, når skoven skal være urørt – altså ikke mere skovdrift.

Vi nåede at holde 3 møder, hvor vi kom godt i vej.

Så kom valget i november sidste år og alt stoppede.

Vi afventer stadig spændt på et udspil fra regeringen.

 

Ture og arrangementer

Vi havde igen i år en meget fin bustur til Sverige med Margrethe Gade og Søren Peter Pinnerup som guider. Vi så bl.a. traner, glenter og ørne i Pulken, Vombs Enge og Fyledalen.

Ole Hauerberg og Søren Peter har haft 4 fugleture v/Tempelkrogen Sø.

Der har været 2 krible-krable-arrangementer ved Tadre Mølle med Carsten Christiansen og Pia Malmquist samt dele af bestyrelsen og Den Rullende Naturskole. Derudover har Carsten og Pia haft 19 godt besøgte krible-krable-arrangementer med forskellige børnegrupper rundt omkring – heraf et i forb.m. et hop-i-havet arrangement i Ejby.

Jeg har haft 2 botaniske ture i samarbejde med Botanisk Forening. En formiddagstur i Ejby Ådal med Aase Gøthgen og en eftermiddagstur i Bidstrupskovene med Søren Grøntved.

Jeg har haft 2 høslætsarrangementer på Kildeengen i Bidstrupskovene i samarbejde med bl.a. Søren Grøntved og Nick Leyssac fra Kildeengens Høslætlaug og ikke mindst Naturstyrelsen, der bl.a. lægger arealer til samt griller rådyr til aftensmad. Det andet slæt, Lefestivalen, var derudover i samarbejde med Liv Holm fra Nationalparken. Derudover har vi haft flere høslæt på Smuldmosen – en anden af de unikke enge i Bidstrupskovene.

Vi havde en god svampetur med svampeeksperterne Ulrik Søchting og Hans Strandberg. Vi havde vi heldigvis Hans Jessen med, der viste os rundt i skoven og fortalte om den undervejs – men desværre ingen af de ønskede gode spisesvampe.

Derudover har skolerne haft affaldsindsamling rundt omkring i kommunen. Sammen med Ejby Bylaug deltog Pia og Carsten ved Ejby.

 

Hasselmusen

Vores lille truede syvsover i Bidstrupskovene, som vi er forpligtigede til at passe på, skal have efterset og renset sine redekasser, mens den sover vintersøvn bl.a. under jorden og træstubbe mm.

Vi fandt 50 potentielle reder i vinter. En Hasselmus kan dog godt have flere reder.

Der er desværre ikke så mange, der har været heldige at få den at se, da den er nataktiv og kun bevæger sig rundt i træer og buske efter nødder, bær, frugter og insekter – og så sover den halvdelen af året.

Vi afholder et opstartsmøde den 26. november.

Har du lyst til at være med til at opleve skoven på en helt anden måde, så send mig en mail! Men det er ikke for gangbesværede. 

 

Forskellige fora

Vi er som medlemmer af DN Lejres bestyrelse desuden repræsenteret i forskellige fora, hvor vi prøver at gøre en forskel for naturen, adgang dertil samt miljøet og klimaet.

Ebbe Nordbo er med i Grønt Råd i Lejre Kommune.

Jane Brenøe er med i det lokale udvalg for Klimaskoven ved Lejrevej.

Selv er jeg ud over at være tovholder for Høslætlauget også DN Lejres medlem af Museumsrådet og DSI Tadre Mølles bestyrelse samt Naturnationalpark-følgegruppen – udpeget af DN-Samrådet for Region Sjælland og Nationalpark Skjoldungernes Lands bestyrelse – udpeget af DN’s Hovedbestyrelse og i sidste ende Miljøministeren.

 

Har du lyst til at være med?

DN’s vigtigste opgave er at passe på vores natur, miljø og klima.

Vi skal værne om vores smukke landskaber og adgangen dertil.

Og jo flere vi er, jo mere kan vi gøre.

Vi har brug for flere aktive.

Så har du tid og lyst, er du mere end velkommen til at tage del i vores frivillige arbejde sammen med os.

Måske har du lyst til at arrangere ture, affaldsindsamling, lave noget med børn og unge, være med til at behandle kommunale sager, give naturen en hånd eller noget helt tredje?

Har du mod på endnu mere, kan du også overveje at stille op som fx suppleant til bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen.

 

På vegne af DN Lejres bestyrelse

Erik Olsen