Nyhed

Årsberetning 2021

Her kan du læse bestyrelsens beretning om 2021

Bestyrelsens beretning 2021 

Året 2021 har på mange måder været et besynderligt år. Det startede med nedlukning af store dele af samfundet, men langsomt kom det i gang igen så småt.
Vi blev desværre på grund af Covid-19 nødt til at udskyde vores årsmøde 2020 i november til sidst i april i år, hvor vi afholdt det under åben himmel i de skønne omgivelser ved Tadre Mølle – der blev valgt til Sjællands flotteste vandmølle. Der var pænt fremmøde trods den utraditionelle mødeform – og vi var heldige at få 2 nye suppleanter. 

DN-arrangementer og ture

Vi har ikke haft så mange ture og arrangementer i år, som vi plejer, men det er dog alligevel blevet til nogle stykker. 

Den 20. juni på De Vilde Blomsters Dag havde vi igen i år 2 gode velbesøgte ture sammen med Botanisk Forening – om formiddagen i Ejby Ådal med Aase Gøthgen og om eftermiddagen i Bidstrup Skovene med Søren Grøntved Christiansen. 

Den 26. juni arrangerede DN i samarbejde med Kildeengens Høslætlaug og Naturstyrelsen høslæt på Kildeengen i Bidstrup Skovene – for at øge biodiversiteten og for at få børn, unge og ældre generationer ud og være aktive i naturen i et godt samarbejdende fællesskab og hyggeligt socialt samvær – vi var 45 deltagere. 

Den 2. søndag i juli arrangerede vi traditionen tro høslæt på en eng ved Tadre Mølle, dels for at vise høslæt som i gamle dage og dels for at lave hø til  dyreholderens køer. 

Den 4. september arrangerede Sofie Clauson-Kaas fra Nationalpark Skjoldungernes Land Lefestival i samarbejde med DN, Kildeengens Høslætlaug og Naturstyrelsen – vi var 90 deltagere i alle aldre. Der var nybegyndere, let øvede og hardcore lesvingere, instruktører, kurser samt arbejdende værksteder. Dagen blev afsluttet efter en god og hyggelig dag på engen med grillet dyr fra skoven. 

Den 12. september afholdte vi krible-krable-arrangement ved Tadre Mølle på Naturens Dag, ligesom der var mulighed for at bygge insekthoteller samt lave pandekager – der var pænt fremmøde, men ikke nær så mange som de foregående år. 

Den 18. september var der svampeværksted i Ny Tolstrup Sognegård, hvor man havde mulighed for se de mange allerede fundne svampe og for at få bestemt sine egne – der havde været plads til flere besøgende. 

Den 25. september havde vi svampetur i Bidstrup Skovene med svampeekspert Ulrik Søchting og skovfoged Hans Jessen, der viste vej og fortalte om de mange forskellige tiltag, der i dag gøres i skoven og om mulige fremtidige forhold. Vi havde sat begrænsning på 50 deltagere, hvilket var et meget passende antal – der plejer at dukke over hundrede op og det er for mange. 

Den 2. oktober arrangerede Liv Holm fra Nationalparken høslæt ved 2 gravhøje nær Skov Hastrup sammen med DN. 

Den 9. oktober havde vi sammen med Søren Peter Pinnerup en tur til det store fugleområde i Tempelkrog Nord med 30-40 deltagere. Det var en fantastisk dag med stort musvågetræk og mange arter af gæs og ænder samt store stære- og vibeflokke. 

Der har i løbet af året været i alt 11 krible-krable-arrangementer med Den Rullende Naturskole. Det har bl.a. været førsteklasser fra Hvalsø skole samt hjemmepassede børn – alt i alt har der deltaget omkring 200 børn og voksne. Senest har vi haft 2 arrangementer i Ejby i efterårsferien – så nu kører det. 

Derudover har der været affaldsindsamling og et hop-i-havet-arrangement ved Ejby. 

Hasselmus 

Hasselmusen er det eneste medlem af syvsoverfamilien, vi har i Danmark. Det er en utrolig nuttet lille fyr på 6-7cm med store sorte øjne, lysebrun pels og halen er lige så lang og busket. Den spiser nødder, bær og insekter og er stort set kun aktiv om natten. Om vinteren går den i vinterhi fra november til april under jorden, under træstubbe eller i stengærder, så der ikke så mange, der har set den. Det er en truet art. Den lever ikke ret mange steder i Danmark, så vi er forpligtiget til at passe på den. De findes i Bidstrup Skovene og der gøres et stort arbejde for at forbedre forholdene for dem. Der laves korridorer flere steder i skove, hvor der sættes redekasser op til dem. I løbet af de sidste 3-4 år er der sat 400 redekasser op og i vinteren 2020/2021 fandt vi 40 hasselmusreder i dem. Vi fandt også mange redekasser, som Halsbåndmus havde taget i brug og i nogle havde de
fyldt helt op med bognødder. De sidste 2 års fund af reder er sendt til Ålborg Universitet, hvor de vil prøve at uddrage genmateriale fra dem, så man evt. kan finde ud af om det er en stor familie eller der er flere. De vil også sammenligne med redefund fra bl.a. Sorø og Svendborg. Vi er en lille gruppe, der i december/januar efterser redekasserne, samler Hasselmusrederne sammen og gør kasserne rene til næste sæson. I år er der blevet sat yderligere 100 redekasser op, så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at være med i gruppen, kan I henvende jer til mig bagefter. I skal være meget velkomne. 

Fredning af vådområdet Tempelkrog Nord

På foranledning af DN Lejre og DN Holbæk kører DN en sag om fredning af det store vådområde Tempelkrog Nord med bl.a. for at sikre offentlig adgang og forbud mod jagt – den strækker sig ind i begge kommuner. Det er blevet et helt fantastisk fugleparadis med mange sjældne fugle, der yngler, raster og fouragerer – desværre er det blevet købt med jagt for øje – selvom  Landbrugsstyrelsen oplyste ved salget, at der verserede en fredningssag.
Den 25. august afholdte Fredningsnævnet et offentligt møde i Vipperød Sognegård, hvor lodsejere, deres advokater, støtter og jagtforeningen deltog sammen med DOF og DN og andre interessenter. Mødet blev afsluttet med en tur rundt om Tempelkrog Nord. Fredningsnævnet forventer at komme med en afgørelse i løbet af første halvdel af 2022. Deres afgørelse kan påklages af begge parter, så der kan gå lang tid før sagen kan afsluttes. Og i al den tid kan der fortsat drives jagt både på land og til vands, hvilket skræmmer fuglene væk fra de rasteområder, de har så hårdt brug for på deres lange rejse mellem nord og syd.

Sagsbehandling

Der har været mellem 100 og 200 sager fra kommunen m.fl. i høring i løbet af året – det er bl.a. sager om bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger, landzonetilladelser, VVM, husdyrtilladelser, kommune- og lokalplaner samt sager med tilladelse givet efter Natur- eller Miljøbeskyttelsesloven, Skov-, Vandforsynings-, Vandløbs- eller Museumsloven – de fleste har der ikke været noget at klage over. Men i de enkelte sager, hvor vi ikke har været enige med kommunen, har vi lavet indsigelser. Vi er bl.a. meget bekymrede over de mange dispensationer kommunen giver til fx skovbyggelinjen, der er på 300m, sø- og åbeskyttelseslinjen, der er på 150m og fortidsmindebeskyttelseslinjen, der er på 100m. Kommunen ”brander” sig med at være en grøn kommune, men så skulle de også passe bedre på den natur, vi har.
Fredningsnævnet har været ude på besigtigelse 10-15 gange, når der har været byggeandragender i fredede områder – DN deltager. Nogle har fået ja til det ansøgte, andre har måttet lave deres projekter om og andre igen har fået nej, hvis nævnet har skønnet, at det har været uforeneligt med de pågældende fredningsbestemmelser. Man kan selv orientere sig om alle fredninger ved at gå ind på nettet og se dem på adressen fredninger.dk. Vi vil opfordre alle borgere til at reagere over for kommunen i de tilfælde, hvor der påtænkes opført
et eller andet, som man er uenig i. Det er et vigtigt signal at sende til vores politikere – og de  lytter mere til borgerne, for det er deres vælgere, der taler. 

Kommuneplan 2021

Kommuneplanen har været i offentlig høring til den 25. oktober. Der er heldigvis mange, der har benyttet sig af muligheden for at komme med indsigelser. I en kommuneplan laves der forslag til rammer med evt. tiltag bl.a. udbygning af bolig- og erhvervsområder og solcelleanlæg mm. Derefter vil der skulle laves detaljerede lokalplaner for de givne områder – og det giver endnu en mulighed for at komme med indsigelser. Brug den! 

Boligudbygningsområder

DN Lejre har indsendt indsigelser bl.a. mod et boligudbygningsområde i et fredet område vest for Plejecenter Bøgebakken i Lejre. Fredningsnævnet har tidligere givet kommunen afslag på at affrede området, men det er stadig med i Kommuneplanen. Et andet område er et delvist fredet område vest for Stengårdens Grusgrav ved Hvalsø. Et tredje område, vi gjort indsigelser imod, er planer om bebyggelse i et udpeget bevaringsværdigt område lige efter det grønne område ved Gundestedgård Camping mellem Kirke Hvalsø og Nørre Hvalsø. Vores byer/landsbyer skal ikke bygges sammen – og det er i øvrigt også en tidligere politisk beslutning, men den gælder måske ikke mere. Derudover er der bemærkninger til en del øvrige boligudbygningsområder, hvor der er forskellige
forhold, der skal tages hensyn til bl.a. de forskellige beskyttelseslinjer og på byggeri i bevaringsværdige områder. Vi opfordrer kommunen til, at der ikke gives dispensationer. 

Erhvervsudbygningsområder

En påtænkt udvidelse af et erhvervsområde ved Kumlehusvej i Øm bør af  andskabelige og naturmæssige hensyn tages ud af kommuneplanen igen. 

Solcelleanlæg

Danmarks Naturfredningsforening går ind for skånsom udbygning af solceller – kloden har brug for en mere fossilfri energiforsyning. Ved en evt. placering på jorden kan pløjet agerjord med monokultur samtidig tages ud af omdrift.
Solceller bør dog i videst mulig udstrækning placeres på bygningstage – vi foreslår, at dette stilles som et krav til både nuværende og kommende kommunale og erhvervsmæssige byggerier over en vis størrelse og med den rette placering.
Hvor solcelleanlæg evt. skal placeres på jorden, bør det naturligvis ske med respekt for naturmæssige og landskabelige værdier, naturbeskyttede arealer og fredninger samt overholdelse af alle beskyttelseslinjer, da det er tekniske anlæg placeret i naturen. Placeringen må ikke ske på højdedrag eller på steder, hvor de er til stor gene for evt. naboer – derfor skal afstand til naboer være mindst 100m – helst mere. Af hensyn til biodiversiteten er det særligt vigtigt, at eksisterende småbiotoper bevares og også, at der kræves etablering af en randbeplantning af hurtigvoksende, hjemmehørende buske og træer i helst 6 rækker. Vedligehold af områderne bør i videst muligt omfang ske ved afgræsning med dyrehold og/eller mekanisk. Særlige forhold gør sig gældende for hver enkelt af de udpegede områder og de kræver særskilte vurderinger, krav og vilkår. I vores høringssvar er potentielle problemer nærmere beskrevet for hver enkelt udpeget rammeområde og vi opfordrer til, at der ikke gives dispensationer. Det kan fx være §3 beskyttede arealer, overdrev, søer og moser, fortidsmindebeskyttelseslinje, skovbyggelinje, stigning i terrænet, udpegede skovrejsningsområder, udpegede potentielle  naturbeskyttelsesinteresser, udpeget økokorridor, landskabelige værdier og ikke mindst visse steder tæt på negativt berørte naboer. 

DN Lejre

Vi er over 1000 medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening i Lejre.
Vi er en frivillig forening og ønsker at være et fællesskab for alle, der vil handle for naturen, miljøet og klimaet – men vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for flere aktive, der har lyst til at gøre en forskel! Du kan evt. stille op til valg til bestyrelsen,  der vælges for en 3-årig periode. Eller du kan stille op til valg af suppleanter, der vælges for et år ad gangen – og som også er meget velkomne til at deltage i vores 9-10 årlige møder. Har du ikke lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, men gerne vil gøre noget for naturen, miljøet og
klimaet, give naturen en hånd, arrangere ture, lave noget for børn og unge, lave affaldsindsamling eller noget helt tredje, er det også en mulighed.