Nyhed

Bestyrelsens beretning 2018

Formanden beretning om året der gik siden sidste årsmøde i november 2017. Meget er hændt, og vi har haft et aktivt år med meget godt samarbejde med andre foreninger, kommunen, skoler og mange flere. Tak for et godt år - vi ser frem til et nyt med gode naturoplevelser for alle.

Vi måtte desværre sige farvel til Tove Binzer, der var vores DN-formand gennem mange år. Tove var en fantastisk og kreativ ildsjæl med utroligt mange talenter. Der er meget, vi kan takke Tove for – hun vil altid blive husket.

Jeg vil ikke holde en lang enetale, for vores gode og aktive bestyrelse udgør et rigtigt godt samarbejdende fællesskab, hvor alle har vigtige roller i forskellige sammenhænge og grupper. Og det er meget bedre, at nogle fra de forskellige grupper selv fortæller om deres områder. Men jeg vil dog lige nævne de forskellige hovedgrupper.

  • DN’s vigtigste opgave er bl.a. at passe på vores natur, adgangen til naturen og miljøet, der bliver mere og mere presset. Vi får mange sager i høring fra kommunen bl.a. mange landzonesager og dispensationer fra forskellige beskyttelseslinjer. Jeg vil ikke komme ind på enkeltsager, men nøjes med at sige, at vi har et rigtigt godt samarbejde med sagsbehandlerne og politikerne i vores kommune.

Vi forsøger altid med konstruktiv dialog og i de fleste høringssager er vi enige med kommunens oplæg – eller konstaterer med tilfredshed, at kommunen lytter til vores indsigelser.

Det hænder dog, at kommunalbestyrelsen træffer afgørelser, giver tilladelser eller dispensationer, som går imod DN Lejres anbefalinger. Hvis vi mener, at kommunens afgørelse vil få rigtigt dårlige konsekvenser for vores natur, benytter vi os af vores ret til at klage over afgørelsen til Klagenævnet.

Selv om vi i DN Lejres bestyrelse følger med i kommunens sagsbehandling, vil vi også stærkt opfordre Lejres øvrige borgere til at give deres mening til kende overfor kommunen, når man finder det nødvendigt. Helst allerede i høringsfaserne, altså før kommunen træffer sin afgørelse – men også ved at klage over de endelige afgørelser. Det vægter meget stærkere overfor vores valgte politikere, når enkeltborgere, borgergrupper og DN Lejre står sammen om at forsvare vores naturværdier.

Én ting er kommunalbestyrelsens afgørelser – en anden ting er kommunens opfølgning på afgørelser i de tilfælde, hvor ejere af arealer eller bygninger ikke efterlever loven og kommunens afgørelse – hvilket desværre ikke altid sker.

Vi mener, at kommunen på en eller anden måde bør sikre, at afgørelser, love og regler respekteres og overholdes – selvom det kræver ressourcer.

Jeg vil gerne citere lidt fra Naturbeskyttelsesloven, som måske ikke alle er bekendt med:

’Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Fortidsmindebeskyttelseslinjen regulerer enhver ændring i tilstanden, f.eks. terrænændringer, tilplantning, bebyggelse, herunder om- og tilbygning, hegning samt opsætning af skilte mv. Sø- og åbeskyttelseslinjen regulerer bl.a. bebyggelse, terrænændringer og beplantning og skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder for dyre- og planteliv, mens skov- og kirkebyggelinjen alene regulerer bebyggelse.

I naturbeskyttelsesloven er skovbyggelinjen fastsat til 300 m, sø- og åbeskyttelseslinjen til 150 m, mens fortidsmindebeskyttelseslinjen er 100 m. Kirkebyggelinjen regulerer byggeri med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra en kirke.

Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dispensation inden for bygge- og beskyttelseslinjer. Det er kommunen, der påser, at reglerne overholdes.’

Vi i DN er bl.a. bekymrede for vores åer omkring Lejre, der er §3-beskyttet natur, som vi skal værne om. Vi kan ikke bare få nye åer, hvis vi får ødelagt forholdene omkring dem, vi har.

Så pas på dem kære kommunalbestyrelse – ikke alle disse dispensationer! Folk flytter hertil bl.a. på grund af den fine natur, så ødelæg den ikke!

  • Vores aktive Naturplejegrupper giver naturen en hånd bl.a. i Ejby Ådal, langs Lauringe Å og ved høslæt på nogle af de unikke enge i Bidstrup Skovene for at forbedre biodiversiteten – Ebbe Nordbo vil fortælle om de 2 første områder. Om det sidste vil jeg fortælle, at DN Lejre i samarbejde med Kildeengens Høslætlaug og Naturstyrelsen arrangerer høslæt med le 2 gange om året – alle kan være med og i år har vi til hvert arrangement været omkring 70 personer – både børn og voksne. Derudover er vi nogle, der også laver naturpleje i andre af de fine skovenge. Og det gør en forskel.
  • Vi har vores ”Rullende Naturskole”, som med kæmpe succes laver krible-krable-arrangementer rundt omkring både i og uden for kommunen for børn i alle aldre – Carsten Christiansen vil fortælle meget mere om det.
  • Vi har bl.a. sammen med forskellige rigtigt gode og aktive guider arrangeret over 20 succesfulde ture og arrangementer hen over året med masser af oplevelser om og i naturen – Karl Frandsen fortæller om dem.
  • Info-gruppen sørger for kommunikationen både indadtil og udadtil – bl.a. nyhedsbreve, pressemeddelelser, Facebook, DN-hjemmeside/ture og Kultunaut mm. – Margrethe Gade fortæller om det.

I år har vi haft stor succes med rigtigt mange arrangementer med børn, børn og forældre og børn og bedsteforældre. Den store succes er kommet lidt bag på os og vi har brugt noget tid på vores seneste bestyrelsesmøde for at afsøge med hinanden, hvordan vi kan bruge succesen i fremtiden – som et særligt kendetegn for DN-Lejre.

Vores værdier mht. arbejdet med arrangementer for børn er bl.a., at:

* Vi vil gerne bidrage til børns naturglæde og viden om naturen.

* Vi vil hjælpe dem med at færdes i naturen og vise omsorg for den.

* Vi vil lave læring om natur uden præstation med udgangspunkt i leg og glæde.

* Vi vil udfordre børns nysgerrighed.

* Vi vil skabe rammer for at børn, forældre og bedsteforældre og andre voksne sammen kan få glæde af at færdes i naturen.

I den forbindelse vil vi i DN Lejre også gerne være kendt for:

At de guider og turledere, vi har til at hjælpe os, er kvalificerede og både ved noget om den natur, de præsenterer børnene for og også gerne noget om dét, der motiverer og engagerer børnene.

Vores strategi for året 2019 er, at vi konsoliderer og udforsker yderligere de succeser, vi har haft i år – og som I vil høre mere om efterfølgende.

Alle i bestyrelsen er meget begejstrede over alle de fine oplevelser, vi har haft i år. Vi er også glade for de fine samarbejder, som gør, at det er nemt at få mange mennesker i tale og det er nemt at få kvalificeret og dygtigt samarbejde. Vi har haft en masse gode guider og samarbejder med folk fra Botanisk Forening, DOF, Nationalparken, Naturstyrelsen, Lejre Kommune, skoler og institutioner, ROMU, Tadre Mølle og mange flere.

Tak til alle og vi glæder os til næste sæson.

Hvis der er nogen, der føler sig inspireret til at deltage i arbejdet for naturen og miljøet som aktiv i en af grupperne, så meld jer endelig! Vi har brug for at flere hjælper os med at give naturen en hånd!

Hvis der er der noget, man brænder for, kan man også sagtens forestille sig nye grupper opstå.

Så kom på banen og vær med til at gøre en forskel – hver enkelt kan gøre noget – sammen kan vi gøre meget mere!